&

Àmbits d'actuació

Responsabilitat social és tot allò que l’empresa realitza voluntàriament per minimitzar l’impacte de la seva activitat i contribuir a la millora mediambiental o social, i per tant té un abast molt ampli, ja que pot referir-se a qualsevol àmbit d’actuació o interrelació d’una empresa amb el seu entorn. Cada organització ha d’elaborar la seva pròpia estratègia de responsabilitat social, escollint les pràctiques i àmbits que millor poden contribuir a l’assoliment dels seus objectius empresarials. Hi ha diferents classificacions dels àmbits d’actuació:

Bon govern

S’entén per bon govern la claredat en la definició del paper que té l’empresa dins la societat. Contempla:

 • Interlocució amb els grups d’interès i transparència amb l’entorn
 • Valors i formalització de l’RSE,  codis de conducta i ètica
 • Anàlisi i seguiment de l’impacte de l’activitat econòmica en l’entorn

Responsabilitat laboral o interna

Aquest àmbit inclou especialment el marc de relacions de l’empresa amb la seva plantilla:

 • Qualitat de les condicions laborals
 • Formació i carrera professional
 • Comunicació interna
 • Integració i gestió de la diversitat
 • Igualtat d’oportunitats
 • Conciliació
 • Seguretat, salut i prevenció de riscos laboral

Impacte sobre l’entorn

Les empreses estan immerses en la societat a la qual pertanyen. Les seves actuacions afecten o poden ser afectades pel seu entorn. Aquest àmbit inclou:

 • Medi ambient: Eficàcia energètica, gestió residus, prevenció de la contaminació, ...
 • Innovació, qualitat i seguretat de productes i serveis
 • Atenció a la clientela
 • Publicitat i comerç responsable
 • Compra responsable
 • Relació amb la proveïdora
 • Inversions responsables

Projecció exterior

La projecció exterior pretén:

 • Posar en valor l’RSE: memòries i informes, transparència en la informació i comunicació
 • Competència lleial, cooperació i aliances amb la competència
 • Apostar per l’entorn: Col·laborar amb les administracions públiques, amb el tercer sector, en Associacions i Plataformes, Acció Social, Voluntariat Corporatiu, etc.