&

Eines per a la implantació

 

Per promoure la responsabilitat social, diferents organitzacions han dissenyat i posat a disposició de les empreses eines que us poden ser útils. A continuació us facilitem els enllaços a algunes d’elles, tot i que podeu trobar moltes més a la xarxa, i algunes molt orientades al sector econòmic de l’activitat empresarial.

Autodiagnòstics

Els autodiagnòstics ens permeten conèixer com està posicionada la nostra empresa en temes de responsabilitat social. El projecte Ressort, en el qual va participar l’Ajuntament de Sabadell i el Vapor Llonch, va elaborar aquestes eines:

Qüestionari online d'autodiagnosi de la RSE a la pime. Qüestionari en format electrònic orientat a que la pime pugui fer un primer autodiagnòstic per situar la seva empresa en els principals àmbits de la responsabilitat social.

Qüestionari de diagnosi de responsabilitat social a les empreses. Qüestionari en profunditat enfocat per a que les pimes puguin aprofundir de manera exhaustiva en la diagnosi dels diferents àmbits de gestió empresarial des del punt de vista de l'RSE. El document amplia la informació obtinguda amb l'autodiagnosi del questionari online.

Guies pràctiques per àmbits:

Bon govern i transparència, codis ètics 

Qualitat i condicions laborals 

Igualtat d’oportunitats 

Conciliació 

  • Guia de les 6 ”C” de conciliació. Eina elaborada pel Departament de Treball de la Generalitat per ajudar a les empreses a elaborar un pla de conciliació. 
  • Fundación + familia: Fundació que treballa per a la igualtat i conciliació i que emet el segell de qualitat “Empresa Familiarmente responsable”.

Autodiagnostic

Seguretat i salut en el treball

Medi Ambient 

Sistemes de certificació i verificació

  • Global Reporting Initiative (GRI): Guia que estableix criteris i indicadors per elaborar memòries socials. 
  • SGE21, Forética: Organisme que treballa per a la difusió de l’RSE i que atorga el segell de qualitat SGE 21. 
  • ISO 26000: document d’orientació per a la implantació de la responsabilitat social a les empreses. No és certificable.