&

Llicència per a la instal·lació de quioscs i xurreries

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Lllicència a la instal·lació de quioscs i xurreries amb caràcter temporal. Les autoritzacions es troben limitades en el seu número i s’atorguen en regim de concurrència, per tant, generalment s'aproven unes bases reguladores que regulin l’atorgament de la llicència i s'obre convocatòria (AL PERFIL DEL CONTRACTANT) per tal que els interessats puguin presentar les seves propostes. Actualment no hi ha cap concurs vigent


Documentació necessària:

A determinar per les bases del concurs. Actualment no hi ha cap concurs vigent.

Documentació genèrica:
- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, la descripció de l'element, l'emplaçament, els metres quadrats i el període sol·licitat.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Descripció amb fotografies de l'estructura desmuntable. Certificat tecnic de l'estructura.
- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, expedit segons model específic, registrat per l'entitat d'inspecció i control concessionària de la Generalitat.
- Rebut acreditatiu de la revisió anual dels extintors.
- Fotocòpia del carnet de manipulador d'aliments (RD 2505/1983, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de manipuladors).
- Certificat d'inscripció del comerç ambulant en el registre municipal corresponent
- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'activitat i últim rebut conforme s'està al corrent de pagament.
- Declaració censal d'alta al Cens d'Obligats Tributaris, en l'epígraf corresponent.
- Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries.
- Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions a la Seguretat Social.

Persones interessades:

Qualsevol persona que desenvolupi aquesta activitat.

Temps de resposta: Quinze dies


Període de validesa:   Màxim d'un any.


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:

Observacions: De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interessada resta assabentada que el termini màxim de resolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Aquest tràmit es regeix per aquesta ordenança

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.5.

TAXA PER L’OCUPACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC


Servei gestor del tràmit: Ocupació de Via Pública