&

Llicència per a la instal·lació d'atraccions firals a la via pública

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Cessió del domini públic per a la instal·lació d'atraccions firals a la via pública.


Documentació necessària:

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, la descripció de l'element, l'emplaçament, els metres quadrats i el període sol·licitat.
- Fotocòpia del DNI o NIF.
- Declaració censal d'alta al Cens d'Obligats Tributaris, a l'epígraf corresponent.
- Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries, expedida per l'Administració Tributària Estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l'últim dia del termini per presentar les sol·licituds.
- Certificació administrativa positiva s'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social, expedida per la Tresoreria, en els mateixos termes que recull l'apartat anterior.
- Els plànols i alçats de la instal·lació, com també els seus manuals, si s'escau, segons la naturalesa de l'element.
- Butlletí instal·lació elèctrica
- Rebut acreditatiu de la revisió anual dels extintors.
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i últim rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament.

Persones interessades:

Persones físiques i jurídiques que es dediquin al desenvolupament d'aquesta activitat.

Data de sol·licitud: Quinze dies abans de la Festa Major de Sabadell o les Festes Majors de Barri.


Temps de resposta: Quinze dies


Període de validesa:   Dins del marc de les Festes Majors.


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:

Observacions: 1. Serà a càrrec dels titulars de les llicències la gestió relativa a l'autorització de les companyies de subministres, cas que es necessités qualsevol tipus de connexió per tal de realitzar l'activitat.
Abans de la posada en funcionament, caldrà acreditar davant l'Ajuntament les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades a l'emplaçament per part dels tècnics dels propietaris d'aquestes, en les quals es faci constar que el conjunt funciona correctament.

2. De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interessada resta assabentada que el termini màxim de resolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.


Servei gestor del tràmit: Ocupació de Via Pública