&

Comunicació municipal de transmissió de titularitat d'activitats ambientals, de culte i municipals

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Sol·licitar la transmissió de titularitat de la llicència o comunicació d'activitats ambientals, de culte i municipals.


Documentació necessària:

Vegeu full a l'apartat de documents relacionats

Persones interessades:

Els titulars o transmitents i els adquirents de la llicència o comunicació d'activitat.

Data de sol·licitud: La comunicació s'ha d'efectuar conjuntament pels transmitents i adquirents en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titularitat.


Temps de resposta: L'activitat es pot començar a exercir pel nou titular des del moment de la presentació de la comunicació sempre que estigui de conformitat amb la normativa aplicable i acompanyada de tota la documentació imprescindible per a la seva verificació formal.


Documents relacionats:


Canals:

Presencial:

Observacions: Cal acompanyar la comunicació del document acreditatiu de liquidació de la taxa corresponent fixada a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.
Observar els supòsits en els que no és possible la transmissió de la titularitat, definits a l'art. 85 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats


Servei gestor del tràmit: Programa de Llicències i discipina d'Activitats