&

Informe previ d'activitats

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Informe per sol·licitar informació per escrit sobre qualsevol dubte tècnic que pogués donar lloc l’aplicació del que disposen les Normes urbanístiques i Ordenances Municipals, al cas concret que es contempla, així com de la possibilitat d’implantació, idoneïtat i suficiència tècnica d’una activitat projectada. Aquest informe no té efectes vinculants i es lliura únicament pel coneixement de qui sol·licita. Cada sol·licitud només es referirà a una activitat i emplaçament.


Documentació necessària:

- Trobareu la documentació a presentar a l'apartat de documents relacionats.
- L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes dels respectius informes és a l'apartat de fitxes relacionades.

Persones interessades:

Qualsevol ciutadà que vulgui realitzar una activitat

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Un mes des de la presentació de la sol·licitud, tret dels supòsits en què s'hagi d'emetre comunicació prèvia d'inici d'activitat que serà un termini de vint dies.


Documents relacionats:


Canals:

Presencial:

Observacions: Cal acompanyar la comunicació del document acreditatiu de liquidació de la taxa corresponent fixada a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.


Servei gestor del tràmit: Llicències i disciplina d'Activitats