&

Declaració responsable d'obertura d'activitat

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Comunicar l'inici, la modificació o el canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i aquelles altres activitats recollides a les ordenances municipals.


Documentació necessària:

a) Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat D-001 (per duplicat).
S'haurà de declarar responsablement:
- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
- Que disposa d'un certificat tècnic redactat per tècnic competent justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.
- Que l'activitat es compatible amb el planejament urbanístic.
- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que les dades consignades a la declaració són certes.

b) En el supòsit que la persona que tramita la declaració responsable no sigui la persona titular de l'activitat, caldrà aportar autorització per tramitar en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D-301.
Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat del sol·licitant / interessat.

L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes, per cada supòsit, és a l'apartat de fitxes relacionades.

Persones interessades:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Data de sol·licitud: Abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.


Temps de resposta: Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament (edifici Vapor Llonch), moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada sota la responsabilitat de la persona titular i del tècnic que ha emès el certificat, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. En conseqüència, no hi ha resolució.La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.


Període de validesa:   Indefinida


Documents relacionats:


Canals:

Presencial:

Observacions: Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
- Obtenció d'informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l'activitat (ús provisional, prevenció d'incendis, etc).
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
- Disposar de certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, segons model normalitzat D-002.
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (guals, etc.).
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, presentar la corresponent declaració responsable d'establiment alimentari.
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Verificar que l'espai físic on es preveu desenvolupar l'activitat té la condició de local.


Servei gestor del tràmit: Llicències i disciplina d'Activitats