&

Llicència municipal d'activitats de culte

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Sol·licitar llicència d'activitats sotmeses a la Llei 16/2009 de 22 de juliol, dels centres de culte, definides a l'art. 18 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la lei 16/2009, de 22 de juliol


Documentació necessària:

Vegeu l'apartat de documents adjunts.

Persones interessades:

Les esglésies, confessions i comunitats religioses que acreditin la seva inscripció en el registre d'entitats religioses

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Temps de resposta: Quatre mesos des de la data de presentació de sol·licitud. L'ajuntament emetrà una resolució d'atorgament o denegació.


Documents relacionats:


Canals:

Presencial:

Observacions: ORDENANÇA FISCAL 3.10

TAXA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Cal acompanyar la sol·licitud de llicència del document acreditatiu de liquidació de la taxa corresponent fixada a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.


Servei gestor del tràmit: Programa de Llicències i discipina d'Activitats