&

Llicència municipal d'establiments oberts al public per a dur a terme espectacles publics i activitats recreatives

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Sol·licitar llicència d'activitats sotmeses a la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i previstes a l'art. 97 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats.


Documentació necessària:

Vegeu l'apartat de documents adjunts.

Persones interessades:

Qualsevol ciutadà que vulgui realitzar una activitat.

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Temps de resposta: Sis mesos des de la data de presentació de sol·licitud. L'ajuntament emetrà una resolució d'atorgament o denegació.


Documents relacionats:


Canals:

Presencial:

Observacions: ORDENANÇA FISCAL 3.10

TAXA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Cal acompanyar la sol·licitud de llicència del document acreditatiu de liquidació de la taxa corresponent fixada a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.

L'activitat s'haurà de sotmetre a un control inicial de caràcter mediambiental abans de l'inici de l'activitat


Servei gestor del tràmit: Llicències i disciplina d'Activitats