&

Reclamació de l'IAE

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Si un subjecte passiu considera que la declaració d'alta, baixa o variació de l'IAE, o bé la liquidació que se li ha notificat conté alguna errada, cal que ho comuniqui per qualsevol dels canals indicats.


Documentació necessària:

. DNI
. Documentació justificativa (si s'escau)

Persones interessades:

Els titulars d'una activitat econòmica o qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: 2 mesos, però pot ser més ja que s'han de fer comprovacions i informes


Canals:

Correu: Presencial:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus