&

Autorització d'una parada als mercats municipals

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Les parades, locals i altres espais dels mercats municipals s’adjudiquen mitjançant concurs públic en el que s’atorguen concessions per un determinat període de temps. Durant el període establert, cal presentar la documentació requerida en el Plec de Condicions, sol•licitant l’espai pel qual es vulgui licitar. Actualment s’està tramitant un concurs públic. Es preveu que el període per a la presentació d’ofertes sigui a finals de setembre. Actualment el plec de condicions es troba en període d’exposició pública: ()


Documentació necessària:

- Sol·licitud específica

Persones interessades:

Qualsevol persona. Persones degudament autoritzades.

Canals:

Presencial:

Observacions: Regulat per ordenances fiscals 4.3 i 3.10


Servei gestor del tràmit: Mercats i Encants