&

Variació de dades de l'IAE

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Document que han de presentar les persones jurídiques que tributen per l'IAE que variï alguna de les dades que van declarar en el document d'alta de l'IAE com el domicili de l'activitat, els elements tributaris (obrers, quilovats, ...), la superfície del local, etc.


Documentació necessària:

- Imprès específic de compareixença
- Fotocopia del NIF de l'empresa
- Fotocòpia del DNI de la persona que signa el document

Aquest tràmit és gratuït.

Persones interessades:

Titulars d'IAE, o qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del NIF de l'interessat.

Data de sol·licitud: Tot l'any. S'ha de fer el tràmit en el termini d'un mes a partir de quan es va produir la modificació


Temps de resposta: Immediata


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus