&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

SEGELL PYME INNOVADORA, QUÉ ES, REQUISITS I BENEFICIS PER L´EMPRESA.

Es tracta d´empreses que reuneixin algunes de les característiques que s’exposen a continuació, d’acord amb la “Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención del sello de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora y se crea y recula el funcionamiento del Registro de la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora del Ministerio de Economía y Competitividad. BOE 11 de junio de 2015.”

Els requisits per aconseguir el segell són:

L’empresa (microempresa, petita o mitjana empresa) acompleix alguns dels següents requisits:

a) Quan hagi rebut finançament públic en els tres darrers anys, provinents de convocatòries públiques en el marc de:

-          VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación  Tecnológica o del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

-          Ajuts per a la realització de projectes de R+D+i del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

-          7è Programa Marc de R+D+i o del Programa Horizon2020, de la Unió Europea.

b) Quan demostri el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat.

-          Per disposar d’una patent pròpia en explotació en un període no superior a 5 anys, anterior a l’exercici del dret de la bonificació.

-          Per haver obtingut, en els tres anys anteriors a l’exercici del dret de bonificació, un informe motivat vinculant positiu a efectes d’aplicació de la deducció a la que es refereix l’article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats.

c) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les següents certificacions oficials:

-          Joven Empresa Innovadora (JEI), (segons l’Especificació AENOR EA0043)

-          Pequeña o microempresa innovadora (segons l’Especificació AENOR EA0047).

-          Certificació conforme a la norma UNE 166.002 «Sistemas de gestión de la I+D+i»

Beneficis per les empreses.

-          Les empreses que disposin de la qualificació “PYME Innovadora” podran acollir-se a la plena compatibilitat entre deduccions fiscals per projectes de R+D+i i bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per personal investigador dedicat en exclusiva a activitats de R+D+i.

-          Les empreses podran beneficiar-se del ICO Innovación Fondo Tecnológico.

-          Poden participar en la contractació pública a través de la denominada Compra Pública Innovadora.

-          L’empresa podrà exhibir el logo i format oficial del segell, de manera que els usuaris sàpiguen que la PIME és innovadora i està reconeguda com a tal. A més, l’empresa podrà utilitzar aquest distintiu per a tràfic comercial i fins publicitaris.

L’obtenció d’aquest segell no comporta cap despesa per a les empreses, i es pot obtenir a través de mitjans electrònics.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: MINECO