&

Consulta del padró fiscal de l'IAE

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Es consulten les dades que formen part del padró anual de l'IAE. S'exposa al públic quan s'aprova el padró. Es publica al BOP i hi ha un mes per presentar al.legacions.


Documentació necessària:

- DNI, NIE o passaport

Persones interessades:

Titulars de l'IAE. Persones degudament autoritzades

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Es resol al moment


Canals:

Presencial: Telefònic:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus