&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Nova eina per a la igualtat retributiva entre homes i dones: el registre retributiu

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies presenta noves eines per fer efectives la igualtat retributiva entre homes i dones: el registre de retribucions i el càlcul de la bretxa salarial. 

El registre retributiu és un document on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització, de forma detallada, que mostri de forma separada les retribucions de dones i homes de la plantilla. En el registre retributiu s'haurà d'incloure tota la informació sobre les retribucions, incloent personal directiu i alts càrrecs.

Aquest registre té per objecte garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i un accés adequat a la informació retributiva de les empreses. El registre retributiu és una oportunitat per impulsar un debat intern a les empreses i organitzacions sobre les raons que originen les bretxes salarials entre dones i homes i promoure iniciatives per reduir-la.

A aquests efectes, s’han d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana  del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació ha d’estar desagregada atenent la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

Per tant, és obligatori per a totes les empreses des del mes d’abril de 2021, independent del nombre de persones treballadores de la seva plantilla o percentatge de dones i homes que la composen i sigui quin sigui el seu volum de facturació.

En el cas d’empreses que hagin de portar a terme auditories retributives i existeixi una diferència d'un 25% o més entre les retribucions d'homes i dones, ha d'incloure's en el registre retributiu una justificació que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de la plantilla. A més, una vegada realitzada la valoració de llocs de treball, el registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de les feines d’igual valor a l’empresa.

El registre retributiu consta de:

BASES

Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.