&

Llicència per a la col·locació de publicitat dinàmica

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Cessió del domini públic per a la distribució manual de publicitat dinàmica (distribució manual, publicitat sonora amb vehicles o publicitat oral).


Documentació necessària:

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, la zona de difusió i el període sol·licitat.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Acreditació de l'anunciant conforme es troba legalment constituït.
- Original o reproducció de l'anunci.

Persones interessades:

Totes aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar activitats de publicitat.

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Temps de resposta: Quinze dies


Període de validesa:   Període sol·licitat


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:

Observacions: 1. Tot el material repartit, sigui de les característiques que sigui, ha de portar en lloc visible una identificació de l'empresa, establiment comercial o entitat pública o privada anunciant i de l'empresa impressora, així com si s'escau, de l'empresa distribuïdora.
A tots els prospectes publicitaris s'ha de dedicar una part en lloc visible de la portada o contraportada, a consignar un missatge d'educació ambiental i especialment de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop feta servir, en els contenidors especials de paper per tal d'afavorir la recollida selectiva i el seu posterior reciclatge.
Les empreses anunciants a través de prospectes publicitaris sol·licitaran dels impressors la utilització de paper reciclat, l'ús de tintes ecològiques, de no fer servir paper clorat, d'evitar la plastificació o d'altres criteris per tal de minimitzar l'impacte ambiental.
No és permès enganxar ni col·locar la publicitat als fanals, arbres, parades d'autobús, demés elements de mobiliari urbà, façanes dels edificis, parabrises dels vehicles i qualsevol altre lloc no destinat específicament a la publicitat.
L'empresa anunciadora no podrà col·locar cap cartell a sobre d'anuncis d'esdeveniments que encara no hagin finalitzat i queda obligada a la neteja després de cada esdeveniment anunciat.
Tampoc és permès el repartiment de propaganda comercial des de vehicles terrestres o aeris.

2. De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interessada resta assabentada que el termini màxim de ressolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.


Servei gestor del tràmit: Ocupació de Via Pública