&

Emissió de duplicats de notificació de l'IAE

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Sol.licitud d'un duplicat d'una liquidació ja emesa de l'IAE (normalment per pèrdua)


Documentació necessària:

Document d'identificació

Persones interessades:

Titulars de l'IAEo qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat.

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Temps de resposta: immediata


Període de validesa:   Fins que acaba el termini de pagament. Dos terminis si és Dual.


Canals:

Presencial: Telefònic:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus