&

Consulta de la matrícula de l'IAE

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Es consulten les dades del cens que formen part de la Matrícula anual de l'IAE.


Documentació necessària:

Document d'identificació del titular o representant

Persones interessades:

Titulars d'IAEo qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat

Data de sol·licitud: Entre l'1 i el 15 d'abril de cada any.


Temps de resposta: Immediata


Canals:

Presencial: Telefònic:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus