&

Certificat de situació de l'IAE per a persones jurídiques que tributen per l'impost

Consultar els meus tràmits ara...             Tramitar ara...    


Objecte: Certificar altes i baixes sobre activitats econòmiques del sol·licitant (persones jurídiques que estiguin subjectes a tributació per l'impost)


Documentació necessària:

DNI, original o fotocòpia, o document legal que identifiqui al titular, o
autorització signada pel titular més fotocòpia del DNI d'aquest;
Del sol·licitant: DNI, fotocòpia o original.

Persones interessades:

El subjecte passiu de l'IAE, o qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: El farà el departament en el plaç de 5 dies


Període de validesa:   -----------


Canals:

Correu: Fax: Internet: Presencial: Telefònic:

Observacions: L'expedició del certificat és gratuïta.


Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus