&

Alta de l'IAE

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Documents que ha de presentar qualsevol persona jurídica (societats) que iniciï una activitat econòmica i que estigui subjecta a tributació per l'impost.


Documentació necessària:

- Fotocòpia del NIF
- Imprés de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (només per empreses amb volum de negoci superior al milió d'euros)
(Si el titular de l'activitat o el representant són de fora de Sabadell, s'admet l'imprès 840 d'Hisenda de l'Estat, en lloc del propi de l'Ajuntament).

Persones interessades:

El propi interessat o qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del NIF de l'interessat.

Data de sol·licitud: En el termini d'un mes d'ençà de la data d'inici de l'activitat.


Temps de resposta: Immediata


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus