&

Identificació del conductor per part del titular del vehicle (amb signatura digital)

Consultar els meus tràmits ara...             Tramitar ara...    


Objecte: Identificar el conductor del vehicle denunciat quan aquest no és el titular del vehicle. Si no es compleix aquest deure, s'endega altre expedient per no identificació. Per aquest incompliment s'imposarà sanció que serà del doble de la prevista per a la infracció originaria que la va motivar, si es lleu, i el triple, si es greu o molt greu.


Documentació necessària:

- DNI, NIE o passaport (presencial)
- Certificat digital (tràmit en línia)

Persones interessades:

- Titulars del vehicle sancionat (presencial)
- Persones degudament autoritzades (presencial).
- Qualsevol persona o empresa titular del vehicle que tingui el certificat digital o sense ser el titular del vehicle actui en representació del titular (tràmit en línia).

Data de sol·licitud: - El termini d'identificació del conductor per part del titular del vehicle és de 20 dies naturals des de l'endemà del lliurament de la butlleta de denúncia o bé de la recepció de la notificació de denúncia. - La persona identificada com a conductora disposarà d'un termini per pagar amb un 50% de bonificació a partir del moment en què se li notifiqui la denúncia. - Cal tenir en compte que, si es rep un acord d'incoació d'expedient sancionador i s'efectua el pagament amb descompte, el procediment sancionador finalitzarà i no s'atendrà la identificació.


Temps de resposta: - Si la identificació s’ha realitzat amb les dades correctes es procedirà a l’arxivament de les actuacions d’ofici i l’expedient continuarà contra la persona identificada. - Si s’incompleix el deure d’identificar la persona que conduïa (o es fa incorrectament), l’administració incoarà un expedient per una infracció molt greu al titular del vehicle. La sanció és del doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és lleu i del triple si és greu o molt greu.


Canals:

Correu: Internet: Presencial:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: Unitat de Multes. Edifici Narcís Giralt