&

Sol·licitud del certificat digital

Consultar els meus tràmits ara...             Tramitar ara...    


Objecte: Emissió de la identificació digital dels ciutadants. Aquesta identificació podrà utilitzar-se a més dels tràmits preparats per aquest fi i relacionats amb l'Ajuntament, en tràmits d' altres administracions catalanes, tant locals com de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, a través d'aquesta identitat digital , el ciutadà o ciutadana podrà també relacionar-se amb l'adminitració central de l'Estat, realitzant tràmits com els de la presentació de la declaració de la renda entre altres.


Documentació necessària:

COM OBTENIR L'IDENTITAT DIGITAL
Documents:
DNI
NIE
PASSAPORT (Hi haurà tràmits amb determinades administracions que no es podràn fer)
DNI d'altres països.

1. A través del web de l'Ajuntament es pot accedir a la pàgina de sol.licitud de l'IDCAT.
Aquesta pàgina és un formulari que permet introduir les dades de la persona que vol la identificació digital: nom, cognoms, DNI, correu electrònic, etc.

Una vegada introduïda la informació, la petició quedarà emmagatzemada en una base de dades.

2. Al finalitzar el pas 1, i tenint en compte el codi postal del peticionari, l'aplicació informarà a aquest de les diferents oficines on podrà identificar-se personalment amb el document acreditatiu de la seva identitat.

3. El ciutadà/na podrà anar a l'oficina escollida per validar la seva identitat; l'entitat de registre donarà ordre de generar el certificat digital.

4. Finalment, el ciutadà rebrà a través del seu correu electrònic un missatge on l'instruirà dels passos a seguir per descarregar el fitxer de l'idCAT.

A partir d'aquest moment el ciutadà el podrà utilitzar tantes vegades com desitgi durant un període de validesa de 4 anys.

Persones interessades:

Qualsevol persona major d'edat que desitgi realitzar tràmits telemàtics.

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Període de validesa:   4 anys


Canals:

Internet:

Observacions: L'emissió d'aquesta identitat digital és fruit d'un projecte que l'Agència Catalana de Certificació va iniciar el setembre de 2003 com a resposta a les necessitats de diferents administracions catalanes de poder identificar als ciutadans de forma telemàtica.

Això va suposar la creació d'una entitat de certificació , sota l'arrel CATCert que emet certificats digitals (ECidCAT).Podeu veure més informació www.idcat.cat

PRESÈNCIA A LA XARXA DEL TRÀMIT TELEMÀTIC

El procediment administratiu elctrònic i telemàtic requereix aportar un conjunt de garanties mínimes, tant en la fase de preparació dels documents, com en la fase de la transmissió, recepció i fins i tot en la seva impressió. Aquestes garanties mínimes són la integritat dels documents. la identificació i autenticació de les persones que participen en el procediment, i la irretractabilitat dels actes amb rellevància administrativa.

El que us presentem ara és la darrera evolució dels serveis d'atenció ciutadà, a través del portal municipal d'Internet:

Gràcies a la introducció de la identitat digital de cada ciutadà/na (idCAT) i la signatura electrònica, facilitades per l'Agència Catalana de Certifiacció, es podran realitzar tràmits i gestions des de la web municipal amb la mateixa validesa jurídica que en la tramitació presencual o en paper.
Així, per exemple, per aquest mitjà es podrà:

. Consultar informació de caracter personal que consta a les bases de dades municipals respectant la confidencialitat que exeigeix la Llei de Protecció de dades.

. Presentar instàncies o recursos que entraran al Registre Central de l'Ajuntament.

.Consultar l'estat de tramitació dels expedients iniciats en aquesta corporació.

La utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre l'Administració i els ciutadans és un dels objectius del municipi per a la millora permanent del funcionament dels serveis publics.

Des de l'ajuntament com a nou avanç dins del procés de millora constant dels mecanismes d'atenció ciutadana a través de la xarxa, estem en disposició de posar a l'abast de tothom un seguit de tràmits que es podran realitza des de qualsevol ordinador connectat a Internet, de forma segura, mitjançant l'ús de la signatura electrònica de la persona.

Telèfon de l'agència d'atenció al ciutadà del Consorci d'Administració Oberta de catalunya 902 90 10 80


Servei gestor del tràmit: Secretaria General de l'Ajuntament de Sabadell