&

Llicència per a la col·locació de publicitat estàtica

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Cessió del domini públic per a la col·locació de tòtems, pancartes i banderoles a la via pública que vagin adreçats/des a difondre esdeveniments d'interés públic.


Documentació necessària:

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, l'emplaçament o zona de difusió, el període sol·licitat (no superior a 15 dies) i l'activitat que s'anuncia.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant o entitat anunciadora

Persones interessades:

Entitats sense ànim de lucre

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Temps de resposta: Quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en el registre


Període de validesa:   Per a instal·lacions de tòtems: 15 dies. Per a instal·lació de banderoles: 30 dies


Documents relacionats:


Observacions: 1. Serà a càrrec del titular de la llicència la col·locació i retirada dels elements publicitaris

2. De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interessada resta assabentada que el termini màxim de ressolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.


Servei gestor del tràmit: Ocupació de Via Pública