&

Llicència per a la instal·lació de màquines expenedores a la via pública

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Cessió del domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores a la via pública.


Documentació necessària:

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, la descripció de l'element, l'emplaçament, els metres quadrats i el període sol·licitat.
- Fotocòpia del DNI.
- Documentació relativa a l'homologació de l'aparell.

Persones interessades:

Establiments de la ciutat.

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Quinze dies


Període de validesa:   Període sol·licitat.


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:

Observacions: 1. Serà a càrrec dels titulars de les llicències la gestió relativa a l'autorització de les companyies de subministres, cas que es necessités qualsevol tipus de connexió per tal de realitzar l'activitat.
Abans de la posta en funcionament, caldrà acreditar davant l'Ajuntament, el butlletí d'instal·lació elèctrica signat per un instal·lador autoritzat.
A les màquines hauran de constar els advertiments que amb caràcter obligatori estableix la normativa d'ordenació del comerç minorista.

2. De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interessada resta assabentada que el termini màxim de resolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.


Servei gestor del tràmit: Ocupació de Via Pública