&

Consulta del padró fiscal de l'IAE (amb signatura digital)

Consultar els meus tràmits ara...             Tramitar ara...    


Objecte: Es consulten les dades que formen part del padró anual de l'IAE. S'exposa al públic quan s'aprova el padró. Es publica al BOP i hi ha un mes per presentar al.legacions.


Documentació necessària:

- Certificat digital

Persones interessades:

Qualsevol persona o empresa que tingui el certificat digital

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Es resol al moment


Canals:

Internet:
Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus