&

Exempcions i bonificacions de la Taxa de Residus

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: L'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix diverses exempcions i bonificacions que poden gaudir els subjectes passius. Alguns dels beneficis fiscals es reconeixeran d'ofici per la pròpia administració, i d'altres tenen caràcter pregat i es concediran, en el cas de que es compleixin els requisits, a instància de part. El conjunt de bonificacions aplicables a un mateix subjecte passiu no podrà superar el 90% de la quota tributària.


Documentació necessària:

- Sol·licitud específica en alguns casos, generalment per empreses, que es pot trobar a les oficines d'Atenció Ciutadana

- DNI Fotocòpia + original.
- Documents acreditatius segons la situació:
(fotocòpies + original)

Persones interessades:

Titulars de la taxa o qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat.

Data de sol·licitud: 2019: de l'1 de gener fins el 15 de juliol


Temps de resposta: Màxim 2 mesos


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:

Observacions: ORDENANÇA FISCAL 3.6

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILATS A AQUESTS


Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus