&

Parc Industrial Riu Ripoll

El Parc Industrial del Riu Ripoll està ubicat a la zona est de Sabadell, aïllat del casc urbà i allunyat del centre de la ciutat; limita amb Castellar del Vallès al nord i amb el polígon de Can Roqueta al sud. Està dividit en tres subsectors: nord, centre i sud, on es desenvolupa exclusivament activitat industrial i/o assimilable. Al sector nord, la principal activitat és la indústria tèxtil, seguida del comerç a l’engròs i intermediaris del comerç. El perfil és de micro i petita empresa. El sector centre es caracteritza per un alt percentatge d’empreses que realitzen activitats vinculades amb la indústria tèxtil, però menor que en els altres sectors, amb un major pes de les empreses de fabricació de productes metàl·lics i arts gràfiques. El perfil d’empresa és de micro. Al sector sud, la major part de l’activitat d’aquest sector es dedica a la indústria tèxtil, seguit del comerç a l’engròs. El perfil és de microempresa.
El Parc Industrial del Riu Ripoll disposa d’una superfície de 85 ha, i té un 73% d’ocupació, amb un total de 18 empreses. L’activitat d’aquest polígon està formada principalment per la indústria i en un percentatge més baix per empreses de distribució. El perfil d’empresa instal·lada és de micro i no hi ha cap gran empresa, tot i que la configuració del polígon és de naus mitjanes/grans.
 
 
Titularitat Privada
Tipus Subjecte modificació parcial del PG
Associació No
Xarxes viàries Allunyat de les principals vies
Any aprovació pla parcial 1970
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 85
Activitats econòmiques 18
Treballadors/es 90
Serveis i subministraments  Recollida de residus  Aigua: Operador CASSA  Electricitat: Operador ENDESA Gas: Operador GAS NATURAL ADSL

 

 
 
 Transport urbà   LÍNIES URBANES: L4, L7, L10, L23, L80