&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Preguntes freqüents

La RSE és voluntària?

La RSE és un compromís voluntari de satisfer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, anant més enllà del compliment de la legislació. Per tant, és l’empresa que decideix que vol anar més enllà i concreta en què.

Tot i així, actualment hi ha un debat entre experts sobre la conveniència o no d’establir normes i mecanismes que promoguin i incentivin la RSE en les empreses i que alhora garanteixin que aquesta gestió d’RSE es dugui a terme i comuniqui de forma adequada.

Què és un grup d’interés o “stakeholder”?

També anomenat “part interessada”, són persones o grups de persones que poden afectar a una organització, o bé es veuen afectats per les activitats, productes o serveis d’aquesta.

Una empresa pot tenir tantes parts interessades com relacions estableix dins i fora de l’organització. Les més comuns són: accionistes; persones treballadores; proveïdors; clientela; administració pública; comunitat on s’ubica; entitats no lucratives, societat civil, etc.

Implementar la RSE suposa costos per a l’empresa?

No sempre. És veritat que moltes de les accions de responsabilitat social que  pot dur a terme una empresa impliquen una despesa en inversions o en despeses addicionals, però també hi ha moltes que no representen cap cost i reporten estalvis o beneficis a l’empresa.

Cada empresa, quan dissenya el seu enfocament i estratègia d’RSE, ha d’estudiar els costos de les actuacions que vol desenvolupar i els beneficis que li aportaran i, després,  escollir aquelles que tinguin millor relació cost-benefici.

La RSE genera beneficis econòmics?

En l’àmbit ambiental són molts els exemples d’actuacions que, a més de contribuir a la sostenibilitat del planeta, ens comporten beneficis econòmics directes i immediats sense gairebé costos, com ara les mesures d’eficiència energètica i d’estalvi d’aigua o electricitat.

En l’àmbit social, un entorn laboral que vetlla per la salut i seguretat en el treball i pel benestar de les persones ajuda a reduir l’absentisme i la rotació de personal, i per tant millora la productivitat.

En general, els beneficis que aporta invertir en responsabilitat social són a mig i llarg termini.

Quan finalitza la gestió de la responsabilitat social?

Igual que la qualitat, la responsabilitat social és un procés de millora continua que no finalitza mai, una meta a la qual es pot aspirar però mai donar per assolida totalment.

Fins on arriba la responsabilitat social d’una organització?

Amb la globalització, moltes empreses tenen subcontractat gran part o tot el procés de producció. En aquests casos, la responsabilitat social de l’empresa també inclou tota la cadena de subministraments.

Com es comunica la responsabilitat social?

Comunicar la responsabilitat social és molt important, ja que aporta valor afegit al conjunt de l’organització. La manera més habitual és mitjançant l’elaboració d’informes de sostenibilitat (GRI, SGE21, ISO26000, principalment), si bé es poden utilitzar altres mitjans com la pàgina web corporativa, difusió mitjançant esponsorització i esdeveniments, comunicació interna, etc.

Quin paper tenen les persones treballadores?

Les persones treballadores tenen instruments com el diàleg social i la negociació col·lectiva per a promoure la responsabilitat social en la seva empresa. A més, són també persones consumidores i membres integrants de la societat civil, la qual cosa també els dota d’eines per transmetre al conjunt d’organitzacions econòmiques la importància de ser socialment responsable.