&

RENTA PHARMA

La missió és ajudar als titulars d´Oficina de Farmàcia a millorar la rendibilitat a través d´una gestió econòmica-financera eficaç, que els permetrà augmentar les vendes, millorar el marge, reduir les despeses i optimitzar la tresoreria. En definitiva, fer crèixer i potenciar l´Oficina de Farmàcia dins del seu mercat.

Els serveis oferts per millorar la rendibilitat de la farmàcia són,

- Diàgnostic:A partir d´un anàlisi intern i extern, es proposen les millores a realitzar per assolir les ràtios óptimes.

- Estratègia: Ajuda a definir el pla de negoci i a detallar l´estratègia.

- Implicació: en el dia a dia, portant a terme el pla d´acció per assolir els objectius marcats.

DADES DE CONTACTE: