Tràmits en línia

Comunicacions a l'Ajuntament
Sol·licitud del certificat digital
Alta de l'IAE (amb signatura digital)
Autoliquidació informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Autoliquidació Modificació de la Denominació Social, persona explotadora, canvi de nom comercial .
Autoliquidació taxa Assabentat d'Obres a executar
Autoliquidació taxa Autorització sanitària d'establiments aplicadors de piercings, tatuatges i/o micropigmentacions
Autoliquidació taxa Comunicació Prèvia d'obres
Autoliquidació taxa concessió Permís d'Abocament
Autoliquidació taxa d'Informe d'Ús Provisional
Autoliquidació taxa d'Informe Previ d'Activitats
Autoliquidació taxa de Control inicial de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de Control periòdic de comunicacions
Autoliquidació taxa de Control periòdic de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de visites de control inicial, de funcionament o anuals de pirotècnia
Autoliquidació taxa de visites de control periòdic
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal) amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal) amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Declaració responsable d'obertura d'activitat.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació Declaració responsable activitats sotmeses a la llei 12/2012
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació Municipal amb documentació tècnica simplificada
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació Municipal amb documentació tècnica simplificada amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació Municipal amb documentació tècnica simplificada amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació Municipal amb memòria i documentació gràfica
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal amb bonificació (Annex III)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal amb increment (Annex III)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat amb bonificació.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat amb increment.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa amb bonificació.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa amb increment.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Expedients de comunicació de l'organització d'actuacions en directe en establiments recollits a l'annex I del Decret 112/20
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència de culte
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència de culte amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència de culte amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència per activitats extraordinàries i/o no permanents desmuntables
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència per activitats extraordinàries i/o no permanents desmuntables amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència per activitats extraordinàries i/o no permanents desmuntables amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència recreativa
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència recreativa amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència recreativa amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Modificacions no substancials de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Modificacions no substancials de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Preexistència de culte
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Verificació d'activitats de la llei 12/2012 amb documentació tècnica simplificada
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Verificació d'activitats de la llei 12/2012 amb documentació tècnica simplificada amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Verificació d'activitats de la llei 12/2012 que requereixin memòria i documentació gràfica
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Verificació d'activitats de la llei 12/2012 que requereixin memòria i documentació gràfica amb bonificació
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Canvi de nom o emplaçament d'Autorització ambiental (informe municipal)
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Canvi de nom o emplaçament de Comunicació d'activitats ambientals
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Canvi de nom o emplaçament de Llicència ambiental
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Canvi de nom o emplaçament de Llicència de culte
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Canvi de nom o emplaçament de Llicència recreativa
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Comunicació de dades a efectes de creació, manteniment i gestió del cens d'activitats i registres d'establiments ober
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Autorització ambiental (informe municipal)
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Comunicació Municipal amb documentació tècnica simplificada
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència ambiental
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència de culte
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència per activitats extraordinàries i/o no permanents desmuntables
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència recreativa
Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: de visites d'inspeccions addicionals de comunicacions prèvies
Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: Instal·lació de rètols
Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: transmissió llicència d'Obres Majors
Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: transmissió llicència d'Obres Menors
Autoliquidació Transmissió Titularitat
Autoliquidació Transmissió Titularitat amb bonificació
Autoliquidació Transmissió Titularitat amb increment.
Certificat de pagament de l'Impost Activitats Econòmiques
Certificat de pagament de la Taxa de Residus
Certificat de situació de l'IAE per a persones jurídiques que tributen per l'impost
Comunicació domicili notificació per a tots els tributs (amb signatura digital)
Consulta de l'estat dels meus tràmits (amb signatura digital)
Consulta de rebuts (amb signatura digital)
Consulta del padró fiscal de l'IAE (amb signatura digital)
Consulta del padró fiscal de la Taxa de Residus (amb signatura digital)
Identificació del conductor per part del titular del vehicle (amb signatura digital)
Instància genèrica (amb signatura digital)
Justificant de pagament (amb signatura digital )