Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Consentiment captació d’imatges

Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679), de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i de la Llei Orgànica 1/82 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com altra legislació vigent, autoritzeu l'Ajuntament de Sabadell que es captin imatges fotogràfiques i/o filmades i enregistraments audiofònics per, si s’escau, ser objecte de difusió o publicitat d’aquest projecte a través dels mitjans de comunicació i difusió que s’estimin pertinents.