Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Ajuts COVID-19 per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció

Subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades per la COVID-19 per poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment de treballadors/ores amb contracte indefinit

Subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit. ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria

EMPRESES BENEFICIÀRIES
 • Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detalla a l'annex 2 de l’Ordre.
 • Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya
 • Acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020 respecte al mateix període de l'any anterior.
 • Les empreses de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

S'entén per:

 • Microempresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.
 • Petita empresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores.
QUANTIA DELS AJUTS

Aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l'empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit. L'import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

 • 7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.
 • 12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.
 • 30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.
 • 60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.
DESPESES SUBVENICONABLES
 • És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l'empresa beneficiària entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.
 • Es considerarà que s'ha acomplert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L'incompliment d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat.
 • Si es compleix l'objecte de la subvenció però no s'ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
 • Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat disponible a http://canalempresa.gencat.cat
 • Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d'aquesta Ordre, així com els altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva justificació s'han de realitzar per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
TERMINI IDE PRESENTACIÓ

Des del 12 de juny fins a l’1 de juliol 2020

CRITERIS DE VALORACIÓ

Consultar els criteris de valoració en la base 8 de l’ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny: criteri territorial, criteris relatius a les mesures laborals aplicades durant el període de crisi sanitària de la COVID-19, volum de facturació, nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit i sector activitat

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS I NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

JUSTIFICACIÓ
 • Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció.
 • Caldrà que les empreses beneficiàries presentin la documentació que acrediti que s'ha mantingut el nombre de llocs de treball de caràcter indefinit que l'empresa tenia l'1 de març de 2020, almenys fins al 31 de desembre de 2020.
 • El termini de la justificació de l'ajut es concretarà a la resolució d'atorgament i, en tot cas, no serà posterior al 31 de març de 2021.
ACUMULACIÓ D'AJUTS

Els ajuts que preveu aquesta Ordre es poden acumular amb altres tipus d'ajuts regulats a la Decisió de la Comissió Europea SA 58851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per recolzar l'economia en el brot actual de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de 2020, sempre que es respectin els imports màxims d'ajuda que s'hi estableixen.

ANNEX 2-CLASSIFUCACIÓ CATALANA D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES CCAE-2009 (ca)

EMPRESES INDUSTRIALS

 • 10 Indústria de productes alimentaris. 11 Fabricació de begudes.
 • 12 Indústries del tabac.
 • 13 Indústries tèxtils.
 • 14 Confecció de peces de vestir. 15 Indústria del cuir i del calçat.
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria. 17 Indústries del paper.
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats. 19 Coqueries i refinatge del petroli.
 • 20 Indústries químiques.
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics.
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques. 23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
 • 24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips. 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics. 28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. 30 Fabricació d'altres materials de transport.
 • 31 Fabricació de mobles.
 • 32 Indústries manufactureres diverses.

EMPRESES DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ

 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips. 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
 • 35 Subministrament d'energia elèctrica i gas. 36 Captació, potabilització i distribució d'aigua. 37 Recollida i tractament d'aigües residuals.
 • 38  Tractament i eliminació de residus.
 • 39   Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.