Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

AJUTS COVID per a persones afectades per ERTO

Inscripció prèvia a l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. S’obre el període per presentar el formulari d'inscripció prèvia necessari per a poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. 

La relació per ordre d'entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

PERSONES BENEFICIÀRIES

  • Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
  • Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

REQUISITS PER ACCEDIR A LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA

  • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
  • Que es trobessin incloses en un (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l'1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l'apartat 2 de l'article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.
  • Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE, o de la prestació extraordinària prevista a l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a l'apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d'un ERTO dins del mateix període indicat.
  • Complir  els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

TERMINI  INSCRIPCIÓ PRÈVIA  

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.Inscripció telemàtica encara no oberta. Informació en aquest ENLLAÇ .

NORMATIVA

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària