&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Mesures en defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció d'autònoms/es

S'ha publicat el Reial decret llei, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. 

MESURES URGENTS PER A LA DEFENSA L'OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA:

1. Prorroga fins al 30 de setembre dels ERTO basats en força major amb la covid-19 (art. 1)

Tots els ERTO per força major vigents, regulats en l'article 22 de Reial decret llei (RDL) 8/2020, de 17 de març, es prorroguen automàticament fins al 30 de setembre de 2021. 

2. S’estableix la possibilitat de presentar nous ERTO per impediment o limitació d'activitat (art. 2)

Es reconeix la possibilitat de presentar nous ERTO per impediment o limitacions a l'activitat, en idèntics termes als fixats per l'article 2 de l'RDL 30/2020 i d'acord amb les causes descrites en el mateix.

Es disposa, que una vegada que l'empresa hagi obtingut una resolució estimatòria en un ERTO de força major per impediment de l'activitat pugui, sense necessitat de tramitar un altre nou expedient, passar a aplicar sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la situació de limitacions al desenvolupament normalitzat de l'activitat, i viceversa, sense perjudici de les obligacions de comunicació i els percentatges d'exoneració que corresponguin en cada cas.

3. Es manté la protecció a empreses pertanyents a sectors amb elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa de recuperació (Disp. adic. 1ª)

Aquelles empreses que tinguin ERTO prorrogats automàticament fins al 30 de setembre de 2021, i l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats econòmiques -CNAE-09- que preveu l'annex de la norma que en qüestió (veure annex). Les incloses quedaran exonerades entre l'1 de juny de 2021 i el 30 de setembre de 2021 de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Pel que fa a les persones treballadores afectades pel ERTO respecte a les quals l'empresa queda exonerada seran: les que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juny de 2021 o que l'haguessin reiniciat des de l'entrada en vigor de l'RDL 18/2020 de 12 de maig, en els termes del seu article 4.2 a), i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir del 1 de juny de 2021; i les que tinguin activitats suspeses entre el 1 de juny de 2021 i 30 de setembre de 2021.

4. Prorroga dels continguts complementaris del RD llei 30/2020, de mesures socials en defensa l'ocupació

S'estenen fins al 30 de setembre de 2021 els efectes dels continguts complementaris de la III ASDE inclosos en el RDL 30/2020, com ara les especialitats aplicables als ERTO vinculats a la COVID-19 però basats en causes ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), els límits relacionats amb el repartiment de dividends i la transparència fiscal, les hores extraordinàries i les noves externalitzacions, així com les limitacions i previsions establertes en relació amb les extincions basades en les causes que fonamenten els ERTO relacionats amb la COVID-19 i la interrupció del còmput dels contractes temporals.

Pel que fa als compromisos de manteniment de l'ocupació generats en virtut dels beneficis recollits en la disposició addicional 6ª de l'RDL 8/2020, en l'article 6 de l'RDL 24/2020, i en el propi RDL 30/2020, de 29 de setembre, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis recollits en elles.

Les empreses que, d'acord amb el que preveu el RDL que s'està resumint, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, queden compromeses, en base a l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, a un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació.

5. Prorroga les mesures de protecció de les persones treballadores recollides al RDL 30/2020, de mesures socials en defensa l'ocupació

En compliment del desitjat equilibri entre la viabilitat de les empreses, a través de les exoneracions, que redunda efectivament en si mateixa en la protecció de l'ocupació a través de les mesures de flexibilitat interna, i les mesures de protecció de les persones treballadores, es prorroga la vigència les mesures de protecció per desocupació que preveu l'article 8 de l'RDL 30/2020, fins al 30 de setembre de 2021

6. Obligació d'incorporació efectiva i l'aplicació dels ERTO a les persones amb contracte fix-discontinu o a les que realitzen treballs fixos i diaris que repeteixin en dates certes

7. Recull específic dels efectes de les exempcions a la cotització a la Seguretat social

Es mantindran la consideració del període en què s'apliquin com efectivament cotitzat a tots els efectes, sense que sigui procedent el que estableix l'article 20.1 i 3 de la Llei General de la Seguretat Social, les exempcions en la cotització a la Seguretat Social a favor de les persones treballadores. 

PEL QUE FA ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS:

8. S’estableix exempcions a la cotització autònoms

Aquells autònoms que  estiguessin en alta en aquests règims i vinguessin percebent el 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d'activitat que preveuen els articles 6 i 7 de Reial decret llei 2/2021, tindran dret a partir de l'1 de juny a una exempció en la seva cotització a la Seguretat Social del':

  • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
  • 75% en les mes de juliol.
  • 50% en les mes d'agost.
  • 25% en les del mes de setembre.

9. Es regula la prestació per cessament d'activitat per als afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat

S'estableix, a partir del 1 de juny de 2021, el dret a una prestació econòmica per cessament d'activitat per als autònoms (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui) que:

  • Es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19, o que,
  • Mantinguin per aquests motius la suspensió de la seva activitat iniciada abans d'aquesta data.

10. Prorroga la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi

A partir del 1 de juny de 2021 es prorroga la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l'article 7 de l'RDL 2/2021, per als treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent i no haguessin esgotat els períodes de prestació previstos. Així, han d'acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2019. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon i tercer trimestre del 2019 i es compararà amb el segon i tercer trimestre de 2021.

11. S’estableix la prestació extraordinària de cessament d'activitat per aquells que exerceixen activitat hi ha 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la prestació de cessament d'activitat prevista en l'article 7 de el RDL 2/2021 i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 de el RDL.  Requisits:

  • Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA o en el RETMAR com a treballador per compte propi des d'abans del 1 d'abril de 2020. 
  • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre del 2021 superiors a 6.650 euros.
  • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2021 en la mateixa proporció. 

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. 

12. Recull la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada

Per garantir els ingressos dels treballadors autònoms de temporada quan aquests han vist reduïda la seva activitat. Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el RETA o al RETMAR durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cada un dels anys esmentats.

ALTRES MESURES SECUNDÀRIES: (13-17)

BASES: Real Decreto-ley 11/2021 

+INFO