Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial per la Covid-19

El Departament d'Economia i Hisenda (Gencat) publica nous ajuts destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la COVID-19.

Els ajuts s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

OBJECTIU

Donar suport a la solvència, atorgant ajuts directes que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l'activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

REQUISITS

Persones empresàries o professionals i empreses amb seu a Catalunya que:

 • Realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia
 • Hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • Continuïn exercint en l’actualitat, i
 • Trobin en alguna de les següents situacions:
 1. Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 2. Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
 3. Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.
 • Les obligacions s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor del RD llei, de 12 de març, és a dir, anteriors al 13 de març de 2021
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos
 • S'estableixen els compromisos i obligacions següents:
 1. Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 2. No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 3. No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l'ajut.

IMPORTS

Els imports de l’ajuda aniran en funció: d’una banda, els autònoms en règim d'estimació objectiva o mòduls, podran optar a una quantitat fixa de 3.000 €; d’altra banda, la resta d'autònoms i empreses podran sol·licitar un rang d'entre 4.000 i 200.000 € a determinar segons la caiguda d’ingressos de 2020 respecte el 2019 (min. 30%), el nombre de treballadors i que pertanyin a determinades activitats.

SOL·LICITUD

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre d'entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l'atorgament dels ajuts.

BASES

ORDRE ECO/127/2021 (DOGC 8435) 

INFOGRAFIA