Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial per la Covid-19

El Departament d'Economia i Hisenda publica nous ajuts de suport a la solvència empresarial destinats a pagar proveïdors, costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

Els ajuts tenen l'objectiu d'alleugerir l'afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya.

REQUISITS

1. Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la CNAE-2009 a excepció de les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.

2. Que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que  la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 

En cas d’empresari/ària o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’IS o l’IRNR en el seu cas corresponent.

  • Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF; s’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’IS en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

3. Compromís de mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.

SOL·LICITUD

Del 21 de juliol de 2021 fins al 30 de juliol de 2021

Accés al tràmit aquí.

BASES

RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT

ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

MÉS INFORMACIÓ

INFOGRAFIA