Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació de clústers

L'Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) publica convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster.

Resum

Convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els clústers acreditats dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2021-2023 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes Resolució EMC/610/2021, de 3 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per al període 2021-2023 en el marc del Programa Catalunya Clústers.

Requisits

Consulta l’Annex Base 3 de la RESOLUCIÓ EMT/2216/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster.

Despeses subvencionables i quantia

Es consideraran subvencionables les activitats relacionades amb l'execució d'un pla d'actuacions anual destinat a donar resposta als reptes del clúster, així com l'actualització dels mateixos. Considerant subvencionables les despeses següents:

  • Despeses de contractació de serveis a tercers i despeses externes com ara consultoria, contractació d'experts, així com el lloguer d'espais, material promocional, assistència a congressos/fires amb un màxim de dues persones vinculades laboralment al clúster.
  • Hores de dedicació del personal del clúster.

El pla d'actuació es podrà dur a terme entre l'1 de gener l'any de la convocatòria i el 31 de març de l'any posterior al de la convocatòria. No es podran concedir ampliacions d'aquest termini. El pla d'actuació podrà tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 60.000 euros.

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa

Aquestes  sol·licituds seran per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 de l’annex de la RESOLUCIÓ EMT/2216/2021, de 9 de juliol.

Termini de presentació

De les 9 h del 14 de setembre fins a les 14 h del dia 15 d'octubre de 2021.

Bases

RESOLUCIÓ EMT/2216/2021, de 9 de juliol.

Obertura de la convocatòria

RESOLUCIÓ EMT/2716/2021, de 2 de setembre (ref. BDNS 582296)