&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Mesures urgents per la protecció de l'ocupació, el mercat de treball i la recuperació econòmica

Publicat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. 

VI Acord Social en Defensa de l’Ocupació

1) Autorització de pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació vinculats a la crisi pandèmica.

La sol·licitud juntament amb la documentació s'ha de realitzar davant l'autoritat laboral que va autoritzar l'expedient entre l'1 i el 15 d'octubre de 2021.

2) Expedient de regulació temporal d'ocupació per impediment o per limitacions a l'activitat normalitzada i trànsit entre tots dos.

Les empreses i entitats afectades per noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades per les autoritats competents entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran sol·licitar un expedient de regulació temporal d'ocupació.

S'han de resoldre en deu dies, la resolució que serà estimatòria i darà per prorrogat l'expedient fins al 28 de febrer de 2022.  Si no existeix resolució també es considera estimada.

3) Accions formatives vinculades a les exempcions en la cotització a la Seguretat Social.

Per a l'obtenció de les exempcions en la cotització a la Seguretat Social, les empreses l'expedient de regulació de les quals temporal d'ocupació sigui prorrogat, hauran de desenvolupar accions formatives per a cadascuna de les persones afectades per l'ERTO entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022.

El termini per a la prestació efectiva de les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

4) Beneficis en matèria de cotització dels expedients de regulació temporal d'ocupació. (A causa de l'extensió i diferents casuístiques possibles, hem decidit no realitzar resum d'aquest article i que l'empresa comenti aquests termes amb el despatx professional assessor o l’Entitat Gestora).

5) Pròrroga de continguts complementaris del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació fins al 28 de febrer de 2022 a les persones pels expedients de regulació als quals es refereix aquesta norma.

6) Pròrroga de les mesures de protecció per desocupació extraordinàries per a persones amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes.

La durada d'aquesta prestació extraordinària s'estendrà des de l'endemà a la finalització de la campanya d'activitat o de l'esgotament de la prestació contributiva fins al 28 de febrer de 2022.

Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms

1) Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat que estiguessin d'alta en aquests règims i vinguessin percebent el 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d'activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties:

a) 90 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes d'octubre.

b) 75 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de novembre.

c) 50 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de desembre.

d) 25 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de gener de 2022.

Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització els treballadors autònoms hauran de mantenir l'alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 31 de gener de 2022.

La percepció de la prestació per cessament d'activitat en qualsevol de les seves modalitats serà compatible amb l'exempció en la cotització establerta en aquest precepte.

El que es disposa en aquest precepte serà aplicable als treballadors autònoms que esgotin les prestacions a les quals es refereix l'article 9 d'aquest Reial decret llei, a partir de la finalització de les exempcions a les quals es refereix l'apartat 4 d'aquest article i fins al 31 de gener de 2022.

2) Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-191 a partir del 1 d’octubre (a causa de l'extensió de l’article amb tots els requisits a tenir en compte, hem decidit no realitzar resum d'aquest article i que l'empresa comenti aquests termes amb el despatx professional assessor o l’entitat gestora).

3) Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (a causa de l'extensió de l’article amb tots els requisits a tenir en compte, hem decidit no realitzar resum d'aquest articulo i que l'empresa comenti aquests termes amb el despatx professional assessor o l’entitat gestora).

4) Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021.  (A causa de l'extensió de l’article amb tots els requisits a tenir en compte, hem decidit no realitzar resum d'aquest articulo i que l'empresa comenti aquests termes amb el despatx professional assessor o l’entitat gestora).

5) Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada.

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos en cadascun dels anys referits. Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els cent vint dies al llarg d'aquests anys.

Per a totes les prestacions, la quantia serà l'equivalent al 70 per 100 de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

La percepció d'aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, finalitzant el dret a la mateixa l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022, si aquesta última data fos anterior. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

El reconeixement de la prestació haurà de sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 d'octubre quan la suspensió d'activitat s'hagués acordat amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2021 i no s'estigués percebent la prestació extraordinària contemplada en l'article 6 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador autònom quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.