Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Concessió d'ajudes dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria

La Fundación EOI, F.S.P. obre convocatòria per a la concessió d'ajudes dirigides a impilsar la transformnació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte "Industria conectada 4.0". 

RESUM

Es convoca la Concessió d’Ajudes dirigides a impulsar la Transformació Digital de la Industria Espanyola i dotar a les empreses de Catalunya d’estratègia, iniciatives i acciones que les ajudin en aquesta transformació en el marc del “Proyecto Industria Conectada 4.0” d’acord amb el previst en l’Ordre EIC/743/2017, de 28 de juliol i modificada per l’Ordre ICT/818/2020, de 10 d’agost.

Aquestes ajudes tenen per objecte l’impuls de la transformació digital de la industria espanyola a través de les empreses industrials.

Les ajudes en espècie objecte d’aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiària i l’elaboració d’un pla de transformació digital. L’assessorament es durà a terme a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers temàtics i demostratius de suport a l’assessorament, amb un mínim de 50 hores d’assessorament individualitzat.

BENEFICIARIS

Podran ser empreses beneficiàries, les empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball a la Comunitat Autònoma de Catalunya, independentment de la seva forma jurídica (ja siguin persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.) que, en la seva condició, desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva si el seu objecte social es refereix a activitats encabides a la Secció C – Divisions 10 a 32 de la Classificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

QUANTIA

El preu del servei objecte d’ajuda és de 9.790,00€ per empresa industrial beneficiària, impostos inclosos.

La Fundación EOI concedirà una subvenció sota la modalitat d’ajuda en espècie amb una quantia màxima individualitzada de 9.185,00€ per empresa industrial beneficiària, que completi el procés d’assessorament.

L’empresa beneficiària contribuirà al servei abonant 605,00€. Per a què es pugui procedir a la realització de l’assessorament, es requerirà a l’empresa beneficiària que hagi efectuat prèviament a la Fundación EOI un pagament a compte del 20% de l’import total de la quantia que li correspongui aportar per l’assessorament a l’esmentada empresa beneficiària, una vegada efectuada la visita preliminar a la mateixa.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar a través de la pròpia pàgina de la Fundación EOI.

El termini de presentació de sol·licituds anirà del 10 de novembre al 15 de desembre de 2021, tots dos inclosos.

BASES

Orden EIC/743/2017, de 28 de julio