&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur

El SOC obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

Els joves tenen greus dificultats per incorporar-se al mercat de treball ja des de fa anys, i han estat també el col·lectiu més damnificat pels efectes de la pandèmia en el mercat de treball.

En aquest context es considera prioritari intervenir, mitjançant el foment de l'ocupació i la contractació, per afavorir l'ocupabilitat de les persones joves que, tot i haver obtingut una titulació reglada o professionalitzadora que les habiliten per accedir al mercat de treball, constitueixen un dels col·lectius amb una taxa d'atur més elevada.

Per aquest motiu, des del SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per impulsar a més a més, la reactivació del teixit empresarial de Catalunya.

Es considera la contractació en pràctiques l'eina més adient per aconseguir els objectius anteriorment esmentats. Una de les principals barreres per l'accés a una ocupació de qualitat és la manca d'experiència, i la contractació en pràctiques permet superar aquest escull oferint una ocupació vinculada a la formació acadèmica o professional.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

En queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).

REQUISITS

Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre.

El lloc de treball ocupat per la persona participant, objecte del contracte subvencionat, ha d'estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.

QUANTIA

D'acord amb la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021 i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de març de 2022, a les 15:00 hores.

Es pot fer la sol·licitud a través d’aquest enllaç.

BASES

RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre.

INFOGRAFIA