&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvenció per pal·liar l'efecte de la COVID-19 en el teixit comercial de Sabadell

Propera convocatòria de subvenció per pal·liar l'efecte de la COVID-19 en el teixit comercial de Sabadell pel que fa als establiments comercials que s'han vist obligats al tancament dels seus negocis durant l'estat d'alarma (2020). 

ESTABLIMENTS COMERCIALS/SERVEIS QUE PODRAN DEMANAR AJUT

Persones físiques i jurídiques, titulars de l’activitat comercial o de serveis, que han patit danys econòmics, com a conseqüència del tancament de les activitats econòmiques decretades “no essencials” per l’estat d’alarma , en virtut del que disposa el RD 463/2020, de 14 de març , modificat pel RD 465/2020, de 17 de març i normes concordants.

S’exclouen, per tant, els serveis essencials següents:

Alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, serveis a domicili de perruqueria, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies, centres i clíniques veterinàries.

REQUISITS QUE S’ HAN DE COMPLIR
  1. Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa (veure les bases on s’estableixen algunes excepcions).
  2. Que l'activitat que desenvolupen s'hagués vist afectada pel tancament d'establiments disposat el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
  3. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i respecte a la Seguretat Social i, no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions.
  4. Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, des de l’1 de març del 2020 i fins l’actualitat.
  5. Tenir el domicili fiscal i el centre de treball de la persona sol·licitant de l’ajut a Sabadell.
QUANTIA DE L’AJUT

La quantia de la subvenció consistirà en el 8,20% de l’import corresponent a la taxa per a la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests corresponents l’exercici 2020.

COM ES POT DEMANAR I EN QUIN TERMINI?

Els/les interessats/des hauran de presentar el model de sol·licitud d’ajut així com la declaració responsable, establerts en les bases de la convocatòria de la subvenció, en qualsevol registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de març al 15 d’abril de 2021 (inclosos).

CONSULTES I DUBTES